? برچسب Student Project - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

درک و بیان محیط شهری

دانشگاه صنعتی سجاد


پروژه درس درک و بیان محیط شهری

نیمسال دوم 95-96سارا سمامی

دریافت | Downloadآیدا حسنی

دریافت | Download

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای از کتاب تحلیل فضاهای شهری
دکتر سیدحسین بحرینی

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب شهرسازی شهروندگرا
فرانسیس تیبالدز
ترجمه دکتر حسن علی لقایی و فیروزه جدلی

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
مهندس محمود توسلی

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب رویکردی به سوی طراحی شهری
ماربون رابرتز و کلارا گرید
ترجمه دکتر  راضیه رضازاده و دکتر مصطفی عباس زادگان

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری
محمدرضا پورجعفر و هادی محمودی نژاد

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب گزیده منظر شهری
گوردون کالن
ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب خوانش مفاهیم طراحی شهری
استیو تیزدل و متیو کرمونا
ترجمه دکتر کامران ذکاوت و فرناز فرشاد

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب بعد پنهان
ادوارد هال
ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان

شناخت و تحلیل فضای شهری

دانشگاه پیام نور مشهد
گروه معماری و شهرسازی
گزیده ای ازکتاب معنی محیط ساخته شده (رویکردی در ارتباط غیرکلامی)
آموس راپاپورت
ترجمه دکتر فرح حبیب