? URDP.IR
X
تبلیغات
رایتل

URDP.IR

شهر سالم (1)

مأخذ تصویر: https://www.theplanner.co.uk/features/healthy-city-2050

بولتن های ره شهر

 • شهر سالم- پژوهش در تاریخچه، مفهوم وسیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ ایران و اسلام
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال، معلولیت
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و پاکسازی محیط
 • دریافت | Download
 • شهر سالم - کاربرد سیستم فتوولتائیک از میلی وات تا مگا وات
 • دریافت | Download
 • شهر سالم- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان
 • دریافت | Download
 • شهرسالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست (در ایران و جهان)
 • دریافت | Download

شهر شاد | Happy City

مأخذ تصویر:

https://ccednet-rcdec.ca/en/event/2014/05/27/happy-city-forum-creating-successful-happy-cities-all

 •  Why the ‘happiest’ cities are boring, Switzerland may be the happiest country in the world, but liveability does not equate to greatness, says John Kay
 • Download

برنامه درسی مصوب رشته ها(سرفصل ها)
احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (14)


سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 46-47-48

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (13)

سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 39 ، 40 و 41
دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (12)


 سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری
کتابچه دفتر دوم:  حفاظت و توسعه توامان در بافت های تاریخی

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (11)

 سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری
کتابچه دفتر اول- توانمند سازی

دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (10)


کتاب مجموعه قوانین و مقررات باز آفرینی شهری پایدار

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (9)


کتابچه سند ملی راهبردی احیا ،بهسازی و نوسازی و توانمند سازی
بافت های فرسوده و نا کار آمد شهری (مصوب هیات وزیران شهریور93)

دانلود | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (8)

کتابچه بروشور "به سوی یک دستور کار شهری جدید"

دریافت | Download

بلندمرتبه سازی و ساختمان های بلندمرتبه (2)

مأخذ تصویر:

http://www.ctbuh.org/News/GlobalTallNews/tabid/4810/language/en-US/Default.aspx

 • بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری
 • دریافت | Download
 • تأثیر نانو بتن در فرم ساختمان‌های بلندمرتبه در راستای معماری پایدار
 • دریافت | Download

شهر الکترونیک (1)

مأخذ تصویر:

https://in.bookmyfunction.com/blog/banquet-halls-in-bangalore-near-electronic-city

 • بررسی تاثیر شهر الکترونیک بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه 1 شهرداری تبریز
 • دریافت | Download
 • بررسی تاثیرات پیاده سازی شهر الکترونیک بر محیط زیست شهری در مشهد
 • دریافت | Download
 • بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیاده سازی الگوی موفق شهر الکترونیک در ایران
 • دریافت | Download
 • بسترهای استفاده از دولت الکترونیک در نظام یکپارچه مدیریت شهر تهران
 • دریافت | Download
 • تحلیل و بررسی مفاهیم، ویژگی ها و فرایند توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک در کلانشهرهای ایران
 • دریافت | Download
 • سنجش (سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان)برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد
 • دریافت | Download
 • ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار در منطقه 6 تبریز
 • دریافت | Download

روانشناسی محیطی (1)

مأخذ تصویر: https://www.pinterest.co.uk/explore/environmental-psychology

 • روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت  معماری و طراحی شهری
 • دریافت | Download
 • روانشناسی محیطی و ارتباط آن با حوزه های کارکردی معماری
 • دریافت | Download
 • بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء حس تعلق پذیری در فضا و راهکارهای طراحی آن با رویکرد روانشناسی محیطی
 • دریافت | Download
 • Towards an Environmental Psychologyof Workspace: How People are affected by Environments for Work, Jacqueline C. Vischer
 •  Download | دریافت

اخلاق در مهندسی


مأخذ تصویر:

https://www.linkedin.com/pulse/engineering-ethics-professional-responsibility-michael-botyarov

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران معماری و شهرسازی

دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می کند:
کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در  عمران معماری و شهرسازی
بارویکرد ایرانی اسلامی
سایت کنفرانس

چیدمان فضا (2) - Space Syntax

 • تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس
 • دریافت | Download
 • بررسی سطح سرمایه مکانی در فرم شهر بر پایه تئوری چیدمان فضایی نمونه موردی شهر مشهد
 • دریافت | Download
 • بررسی جدا افتادگی فضایی باف تهای فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا
 • دریافت | Download

درک و بیان محیط شهری

دانشگاه صنعتی سجاد


پروژه درس درک و بیان محیط شهری

نیمسال دوم 95-96سارا سمامی

دریافت | Downloadآیدا حسنی

دریافت | Download

نشست علمی و مسابقه اسکیس به مناسب روز جهانی شهرساز


نشست علمی و مسابقه اسکیس به مناسب روز جهانی شهرساز

به مناسبت روز جهانی شهرسازی، دانشجویان شهرسازی دانشگاه صنعتی سجاد بخشی از خیابان جلال آل احمد 64 شهر مشهد را از فضای سواره و پارکینگ حاشیه ای به پیاده راه تبدیل کردند.  در این روز، خیابان به عنوان حیاط سوم دانشگاه مورد توجه دانشجویان و اهالی محل قرار گرفت و برخی کلاس های دانشگاه در آن تشکیل گردید.


 • سخنرانی شهرسازی در مقیاس اجرایی؛ موانع و راهکارها: دکتر حسین نژاد:١٧ آبان ساعت١٣
 • دریافت | Download
 • اعلام نتایج مسابقه اسکیس باز طراحی فضای شهری در تعامل با دانشگاه
 • دریافت | Download

حکمروایی، حکمرانی، مدیریت، حاکمیت و حکومت شهری (3- مجموعه مقاله ها)


مأخذ تصویر: http://www.gc2014.org/sessions/wgs/ugov
 • ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر پایه ی سنجش میزان رضایت شهروندان منطقه 10 اصفهان
 • دریافت | Download
 • آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم گیری شهری
 • دریافت | Download
 • بررسی نقش Ontology در ایجاد Local SDI جهت تسهیل هماهنگی مدیریت شهری
 • دریافت | Download
 • برنامه ریزی مدیریت سازمانی یک شهر نمونه موردی لاهیجان
 • دریافت | Download
 • چالشهای قانونی استقرار مدیریت شهری پایدار در ایران
 • دریافت | Download
 • ضرورت بازبینی مدل مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر
 • دریافت | Download
 • طرح استراتژی توسعه شهری - رویکردی راهبردی و نوین در مدیریت ، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • دریافت | Download
 • ناحیه محوری، ضرورت ارتقاء مدیریت محلی در شهرداری تهران منطقه 4
 • دریافت | Download

جهانی شدن و شهرها (2)


 • تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن
 • دریافت | Download
 • شهرها در فرایند جهانی شدن، گزارش جهانی سکونتگاه های انسانی، مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل متحد
 • ترجمه: رضا پورخردمند؛ نرگس گیلانی؛ حسن چیذری؛ پیمان تمری لعل آبادی، ماخذ: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
  دریافت | Download
 • تاثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرها، فرصت ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری ها
 • دریافت | Download
<< 1 2 3 4 5 ... 20 >>