? URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

پایداری اکولوژیک در شهرهای ناحیه مرکزی ایران

پایداری اکولوژیک در شهرهای ناحیه مرکزی ایران
نخستین همایش توسعه شهری پایدار،  ایران- تهران، ۱۳۸۹، پوستر
 
الهام لشکری، مهرشاد خلج
 
رشد بی رویه جمعیت، افزایش شهرنشینی و مصرف بیش از حد و غیرمسولانه انرژی های فسیلی، به ویژه در دهه های اخیر حیات شهرها را به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع طبیعی مورد تهدید جدی قرار داده است. از این رو توجه به پایداری به یکی از مباحث مهم در ادبیات شهرسازی جهان بدل گشته است. همگام با رشد و توسعه تکنولوژیکی توجه به مفاهیم پایداری، توسعه پایدار، شهر پایدار، شهر اکولوژیک و طراحی هماهنگ با محیط زیست لازمه جوامع بشری عصر حاضر می باشد.
توسعه شهری پایدار را می توان به عنوان توسعه ای تعریف نمود که سلامت اجتماعی و اکولوژیکی بلند مدت شهرها را بهبودمی بخشد. چنین توسعه ای در شهرهای مختلف جهان با توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، کالبدی و زیبا شناختی آن روندی متفاوت داشته و همچنین در طول زمان دستخوش تغییرات می گردد. در راستای نیل به پایداری شهری مطالعه کالبد و عملکرد شهرها، برنامه ریزی و طراحی شهری، طراحی اکولوژیک در مفهوم کلونی های اکولوژیک، دهکده اکولوژیک، شهر اکولوژیک و سایر اشکال طراحی محیطی امری ضروری می باشد.
به نظر می رسد که در گذشته شهرهای ما بهترین پایداری اکولوژیکی را متجلی ساخته اند. توجه به مفاهیم اکولوژیکی و محیطی نظیر آب، خاک، پوشش گیاهی، توسعه سازگار با طبیعت، جهت گیری ساختمان ها و معابر با توجه به زاویه تابش و جهت باد، استفاده از مصالح بوم آورد و مواردی دیگر همگی از ابعاد پایداری اکولوژیک در شهرهای کهن ایران هستنند. این مقاله با هدف شناسایی ابعاد اکولوژیک در پایداری شهرهای منطقه مرکزی ایران، به مطالعه و بررسی شهرهای تاریخی این پهنه سرزمینی پرداخته است تا بتواند از آن به عنوان راهکاری موثر و کارا در جهت تحقق اهداف پایداری در شهرهای امروزی استفاده کند.
 
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، شهر پایدار، اکولوژی شهری
 

The Role & Effect of Multipurpose Cadastre

The Role & Effect of Multipurpose Cadastre on the Improvement of Urban Development Plans in Iran
5th i-Rec Conference & Workshop: Participatory Design and Appropriate Technology for Post-Disaster Reconstruction, Ahmedabad INDIA-2010

 
Mehrshad Khalaj, Elham Lashkari

Urban land is one of the most valuable economic and social resources of each nation. The main objective of urban development plans is to set up an approach to control and direct the development, rehabilitation and recovery of the cities in order to prepare a better living place for city dwellers. A survey on Iran’s urban development plans shows that they, despite significant changes, have been prepared based on survey/analysis/plan approach. However, in the recent decade some aspects such as the success of the plan, execution and supervision, and public participation and social justice have been taken into consideration
Majority of researches conducted on Iranian plans indicate that they have been almost unsuccessful in terms of draft, execution and goal achievement. These plans have been mainly and practically unsuccessful because they are in contradiction with the property rights as well as customary rights recognized by the citizens. Lack or shortage of essential statistics and information can be listed as another reason of the failure of these plans
In the present article, applying the Delphi technique, it has been mentioned that utilizing multipurpose cadastre system as a land information system can minimize or even remove the failures facing urban development plans in Iran
 
Keywords: Multipurpose Cadastre, Delphi Technique, Urban Development Plan, Rehabilitation, Recovery

Multipurpose Cadastre, Essential for Urban Development

Multipurpose Cadastre, Essential for Urban Development Plans in Iran
International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France- 2010
 
Mehrshad Khalaj, Elham Lashkari
 
Majority of researches conducted on Iranian urban development plans indicate that they have been almost unsuccessful in terms of draft, execution and goal achievement. Lack or shortage of essential statistics and information can be listed as an important reason of the failure of these plans. Lack of figures and information has turned into an obvious part of the country’s statistics officials. This problem has made urban planner themselves to embark on physical surveys including real estate and land pricing, population and economic census of the city. Apart from the problems facing urban developers, the possibility of errors is high in such surveys

 In the present article, applying the interview technique, it has been mentioned that utilizing multipurpose cadastre system as a land information system is essential for urban development plans in Iran. It can minimize or even remove the failures facing urban development plans
 
Keywords: Multipurpose Cadastre, Urban Development Plan (UDP), Land Information System (LIS), Interview Technique

Urban Environment Quality Improvement Planning

Urban Environment Quality Improvement Planning Case Study: Moft Abad Neighborhood, Tehran, Iran
International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France- 2010
 
Elham Lashkari, Mehrshad Khalaj
 
Rapid enlargement and physical development of cities have facilitated the emergence of a number of city life crises and decrease of environment quality. Subsequently, the need for noticing the concept of quality and its improvement in urban environments, besides quantitative issues, is obviously recognized. In the domain of urban ideas the importance of taking these issues into consideration is obvious not only in accordance to sustainable development concepts and improvement of public environment quality, but also in the enhancement of social and behavioral models
The major concern of present article is to study the nature of urban environment quality in urban development plans, which is important not only in the concept and the aim of projects but also in their execution procedure. As a result, this paper is going to utilize planning capacities caused by environmental virtues in the planning procedure of Moft Abad neighborhood. Thus, at the first step, applying the Analytical Hierarchy Process (AHP), it has assessed quantitative environmental issues. The present conditions of Moft Abad state that “the neighborhood is generally suffering from the lack of qualitative parameters, and the previously formed planning procedures could not take the sustainable and developmental paths which are aimed at environment quality virtues.” The diminution of economical and environmental virtues has resulted in the diminution of residential and social virtues. Therefore, in order to enhance the environment quality in Moft Abad, the present paper has tried to supply the subject plans in order to make a safe, healthy, and lively neighborhood
 
Keywords: Urban Environment Quality, Neighborhood Plan, Urban Development Plan, Analytical Hierarchy Process (AHP

An Investigation on the Effects of Highways on the City

An Investigation on the Effects of Highways on the City Structure
Case study: Imam Ali Highway crossing Moft Abad neighborhood, District 13, Tehran. Iran

3rd International Conference Transport Science and Technology Congress (TRANSTEC) New Delhi, INDIA- 2010
 
Elham Lashkari- Mehrshad Khalaj
 
City highways are constructed in order to satisfy the increasing need for transportation between different parts of the city. The construction of a highway is not just a physical development in the city structure, and it has a wide range of results on the city. These consequences should be studied and analyzed in order to determine the best methods to confront them
The construction of city highways with the ideas related to highroads generally results in the destruction of natural spaces, gardens, green spaces and the city structure and the importance of forming the concept of the city is neglected
A highway is not only a transportation path, but also has a vital performance in the complicated structure of the city. The effects of a highway on the city structure are not limited to its primary building effects and a number of actions and reactions which influence geographical and financial aspects of the city residential spaces are activated as a result. This defines some characteristics for a city highway including a great cost for possessing land, complicated economical and social issues, construction problem and the importance of redeveloping highway side and faces
Construction of highways in Iran, especially in metropolises, is a necessity, and they have an important role in the transportation, especially with regional and inter regional function. Imam Ali highway has been studied in the present article. This highway is the only south-north highway in east Tehran. The effects of the highway crossing Moft Abad neighborhood, with deteriorated structure, has been investigated using SWOT model. Proposing a series of action to reduce the negative effects of this highway on the city structure has been the main target of this study, and the potentials made by this highway has been stated
 
Key Words: City Structure, Highway, Imam Ali Highway, Moft Abad Neighborhood, Deteriorated Structure

آثار ناشی از عبور محورهای بزرگراهی

آثار ناشی از عبور محورهای بزرگراهی بر ارزش های کیفی محیط در محله های شهری
نمونه موردی:  عبور بزرگراه امام علی از محله مفت آباد در منطقه  13 تهران

فصل نامه انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، شماره ی ۸۰-۸۱، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹

الهام لشکری- شریف مطوف-مجتبی رفیعیان

بزرگراه های درون شهری به منظور پاسخگویی به نیازهای روز افزون ارتباط بین مناطق شهری در شهرهای بزرگ احداث می شوند. احداث یک بزرگراه به هیچ وجه تنها یک افزایش کمی و تک بعدی در شهر نیست ، بلکه آثار و نتایج وسیعی به بار خواهد آورد. این پیامدها را باید شناخت ، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و بهترین راه مواجه با آنها را مشخص کرد. احداث بزرگراه های شهری با تفکر جاده های بین شهری عموما با تخریب ارزش های طبیعی،  باغ ها،  فضاهای سبز و بافت های شهری پیرامون همراه بوده و  ارزش بزرگراه های شهری در شکل دادن به تصویر ذهنی از شهرها نادیده گرفته شده و باعث از بین رفتن فضای شهری می گردد. یک بزرگراه گذشته از مزایای معین در زمینه حمل و نقل، عملکردهایی حیاتی در ساختار پیچیده شهری بر عهده داشته  و نقش آن با تاثیر اولیه بر بافت شهری پایان نمی یابد.  با احداث یک بزرگراه زنجیره ای از اعمال و واکنش ها که تاثیرات جغرافیایی و مادی گسترده ای را بر بافت مسکونی شهر اعمال می کند، به کار می افتند. این امر منجر به تعریف ویژگی های خاص برای بزرگراه های شهری از جمله : هزینه های بسیار بالای تملک اراضی ، پیچیدگی و تعدد مسایل اقتصادی- اجتماعی در محیط شهری، امکانات بهره برداری از بستر و  بدنه و الزام به ساماندهی بدنه ها و دشوار ی های عملیات اجرایی شده است. در ایران نیز احداث بزرگراه ها به ویژه در کلان شهرها از ضروریات بوده و سال ها است که قسمت عمده ای از وظایف حمل و نقل در شهرها  (بالاخص با عملکرد عبوری بین و  فرا منطقه ای) به عهده آن ها گذاشته شده است. بزرگراه مورد بررسی در این مقاله بزرگراه امام علی می باشد. این بزرگراه به عنوان تنها بزرگراه عمده شمالی- جنوبی در شرق تهران ، شمال و جنوب شهر را به هم متصل خواهد ساخت و در این مقاله به بررسی و تحلیل تاثیرات عبور بزرگراه امام علی  از  قسمتی از محدوده محله مفت آباد در منطقه 13تهران (با بافتی فرسوده ) بر اساس مدل  Swot پرداخته و سعی در ارائه رهنمودهایی جهت کاهش اثرات منفی و مشکلات ایجاد شده در اثر عبور بزرگراه از بافت شهری خواهد داشت. ضمن این که به پتانسیل های اثرگذاری که عبور بزرگراه در توسعه شهری ایجاد می کند ، اشاره می نماید.

واژگان کلیدی : بافت شهری، محورهای عبوری بزرگراهی، بزرگراه امام علی، محله مفت آباد

مقالات چاپ شده

به روزرسانی تا آبان 1396


بازشناسی ظرفیت های عرصه های همگانی شهری در جهت تقویت تعاملات اجتماعی با استفاده از تئوری زمینه ای، نمونه موردی: کلانشهر مشهد

نشریه علوم جغرافیایی، شماره 26، 103-122


بررسی عوامل موثر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی شهر مشهد

نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، شماره 45، 449-464، 1395


DAV International Journal ofScience Volume-4, Issue-2, ISSN: 2277-5536 (Print); 2277-5641 (Online), pp 390-397.2015


واکاوی رابطه محیط  و فرهنگ در شکل گیری الگوهای رفتارهای اجتماعی

کنفرانس سالانه عمران، معماری و شهرسازی، ایران، شیراز، 1394

بررسی قابلیت های پیاده مداری خیابان تعبدی مشهد،
سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، تهران، 1394

بررسی عوامل مؤثر بر حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی - نمونه موردی بازار قدیم چناران
کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، ایران، مازندران، 1394


برنامه ریزی کیفیت گرا در محله های شهری

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی، اسلامی زیرمجموعه نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علم و تکنولوژی، ایران- مشهد، ۱۳۹۳، ارائه مقاله و سخنرانی
 
ماهنامه آموزشی، خبری، تحلیلی (فنی مهندسی) شمس، سال یازدهم، ۹۹، آذر و دی ۱۳۹۲
 
همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار زیرمجموعه هشتمین سمپوزیوم پیشرفت های علم و تکنولوژی، ایران- مشهد، ۱۳۹۲، ارائه مقاله و سخنرانی
 
اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، ایران- مشهد، ۱۳۹۲، پوستری
 
اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، ایران- مشهد، ۱۳۹۲، پوستری
 
همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، ایران- تهران، ۱۳۹۰، چاپ در کتاب
 
5thSASTech 2011, Khavaran Higher-education Institute, Mashhad, Iran. May 12-14- Oral
 
همایش ملی منظر شهری، ایران- تهران، ۱۳۸۹، چاپ در کتاب
 
نخستین همایش توسعه شهری پایدار،  ایران- تهران، ۱۳۸۹، پوستری
 
5th i-Rec Conference & Workshop: Participatory Design and Appropriate Technology for Post-Disaster Reconstruction, Ahmedabad INDIA-2010
 
International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France- 2010
 
International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France- 2010
 
 
نشریه اینترنتی سازمان نوسازی شهر تهران، سال اول- شماره ۲، شهریور ۱۳۸۸
 
نشریه تصویر شهر، ویژه نامه سومین جشنواره فیلم شهر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷، شماره یازدهم
 
Kerpic08 - Learning from earthen architecture in climate change International Conference
Cyprus International University, Lefkoşa / Northern Cyprus 4-5 September 2008
 
اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس، ایران، کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، ۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
 
نشریه سازمان نظام مهندسی استان خراسان (طاق)، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۲
 

شناسنامه علمی


1391-1395، دکتری شهرسازی

1386-1388، کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

1380-1384، کارشناس شهرسازی

 

سوابق آموزشی


انسان، طبیعت، معماری
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی
آمار و روش های کمی در شهرسازی
برنامه ریزی منطقه ای
تاسیسات و زیرساخت های شهری
درک و بیان محیط شهری
طرح شهرسازی  یک
طرح شهرسازی دو
طرح شهرسازی سه
طرح شهرسازی  چهار
طرح شهرسازی  پنج
شناخت معماری روستا
شناخت و تحلیل فضاهای شهری
کارگاه برنامه ریزی مسکن
مبانی طراحی
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
مسکن
آمار در شهرسازی
بافت های فرسوده و تاریخی
مدیریت خدمات شهری
مدیریت حمل و نقل درون شهری
روانشناسی محیطی
در

گروه شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه خیام مشهد

گروه معماری و گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد

گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
گروه معماری و گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی اقبال مشهد
گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور، مرکز کرج
گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان، گرگان
  

کتاب های تألیف شده

1390، اصول پایداری شهری در اقلیم گرم و خشک ایران: با تاکید بر شهرهای کهن، تهران، انتشارات گنج هنر
1393، سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور، تهران، انتشارات گنج هنر


مقاله های علمی - پژوهشی و  ISI
.

1396، بازشناسی ظرفیت های عرصه های همگانی شهری در جهت تقویت تعاملات اجتماعی با استفاده از تئوری زمینه ای، نمونه موردی: کلانشهر مشهد، نشریه علوم جغرافیایی، شماره 26، 103-122
1395،  بررسی عوامل موثر بر ادراک کیفیت عرصه های همگانی شهر مشهد، نشریه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، شماره 45، 449-464

2015, Analysis of cultural patterns on Urban Public Realms in Multicultural Cities, Case Study: Mashhad Metropolitan, DAV International Journal ofScience Volume-4, Issue-2, ISSN: 2277-5536 (Print); 2277-5641 (Online), pp 390-397.

مقاله های چاپ شده در نشریه های علمی و تخصصی

1392، کاداستر ابزار ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در طرح های توسعه و عمران شهری، ماهنامه فنی مهندسی شمس، سال یازدهم، شماره99

1389، آثار ناشی از عبور محورهای بزرگراهی بر ارزش های کیفی محیط در محله های شهری، نشریه انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز؛ بن، شماره 80-81

1388، نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ، سازمان نوسازی شهر تهران، نشریه اینترنتی نوسازی، شماره 2

1387، رسانه سینما؛ سازنده ذهنیت ما از شهر، نشریه تصویر شهر، ویژه نامه سومین جشنواره فیلم شهر

1382، مورفولوژی شهری، نشریه سازمان نظام مهندسی استان خراسان (طاق)، شماره 14


مقاله های ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی

1394، واکاوی رابطه محیط  و فرهنگ در شکل گیری الگوهای رفتارهای اجتماعی، کنفرانس سالانه عمران، معماری و شهرسازی، ایران، شیراز

1394، بررسی قابلیت های پیاده مداری خیابان تعبدی مشهد، سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران، تهران

1394، بررسی عوامل مؤثر بر حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی - نمونه موردی بازار قدیم چناران،کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، ایران، مازندران

1393، برنامه ریزی کیفیت گرا در محله های شهری،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی، اسلامی زیرمجموعه نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علم و تکنولوژی، ایران- مشهد

1392، گذار از حکومت به حکمروایی شهری در فرآیند توسعه شهری پایدار- نمونه موردی: کلانشهر تهران، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، دانشگاه فردوسی
1392، اسکان های غیررسمی و ناپایداری شهری، اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، مشهد، دانشگاه فردوسی
1392، کاداستر نوین زیرساختار داده مکانی تحقق شهرسازی پایدار در ایران، همایش ملی مهندسی معماری و شهرسازی و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران
1390، پیاده راه عرصه ای برای خلق سرزندگی، هویت و خاطره جمعی- نمونه موردی: کوچه مروی- تهران، همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، سالن همایش های برج میلاد، تهران، ایران
1389، پایداری اکولوژیک در شهرهای ناحیه مرکزی ایران، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1389، برنامه ریزی ترنسکت، رهیافتی در مطالعه مورفولوژی شهری، همایش ملی منظر شهری، تهران، ایران
1387، توسعه پایدار و سکونتگاه های سنتی - نمونه موردی سکونتگاه های سنتی در اقلیم گرم و خشک (یزد)، اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس (ZTS)، سنندج ، ایران

2011, Modern Cadastre, Paving Ground for Electronic City in Iran, 5th Symposium of Advances on Science and Technology (5thSASTech 2011), Mashhad, Iran.
2010, An Investigation on the Effects of Highways on the City Structure, 3rd International Conference Transport Science and Technology Congress (TRANSTEC 2010),New Delhi
2010, Urban Environment Quality Improvement Planning Case Study: Moft Abad Neighborhood, Tehran, Iran, International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France
2010, Multipurpose Cadastre, Essential for Urban Development Plans in Iran, International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation, Paris, France
2010, The Role & Effect of Multipurpose Cadastre on the Improvement of Urban Development Plans in Iran, 5th i-Rec Conference & Workshop: Participatory Design and Appropriate Technology for Post-Disaster Reconstruction, Ahmedabad INDIA
2010, Modern Cadastre, Paving Ground for Digital City & Urban Sustainability in Iran, Digital Cities & Urban Sustainability conference & workshop, Sulzborg.
2008, Sustainable Development in Earthen Urbanism and Architecture in Iran Hot and Arid Zone, Kerpic08 - Learning from earthen architecture in climate change International Conference

 

طرح  های پژوهشی انجام شده

1392، طرح پژوهشی بررسی نظام طرح های توسعه شهری و ارایه الگوی بهینه با نگاه مدیریت واحد شهری، مورد: کلانشهر مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری مشهد
1391، طرح پژوهشی تدوین شاخص های توسعه شهر تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت
1389، طرح پژوهشی جهانی  شدن شهر تهران، سازمان نوسازی شهر تهران
1389، طرح پژوهشی نقش گردشگری در توسعه شهرهای کشور
1389، طرح پژوهشی ارزیابی طرح نواب و تاثیر آن بر ساکنین، سازمان نوسازی شهر تهران
1384، طرح پژوهشی بررسی نیازهای فرهنگی- اجتماعی 4 شهر جدید( پرند، پردیس، صدرا و مهاجران)، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری
1381، طرح تحقیقاتی بررسی و ارزیابی تغییرات محیط و منظر محورهای ییلاقی اطراف مشهد (چکیده این طرح به صورت مقاله ای در همایش چالش های شهر سازی ایران ارائه گردیده است ، شیراز ، اردیبهشت 1382)


سایر پژوهش های انجام شده

1391، برنامه ریزی توسعه در کشورهای در حال توسعه.
1391، نقض حقوق شهروندی در طرح های توسعه شهری ایران- مورد: طرح جامع تهران.
1387، مقایسه مدل های ارزیابی محیطی در برنامه ریزی شهری (Sea ,polestar 2000).
1387، نقش ژئو پارک ها در برنامه ریزی منطقه¬ای.
1383، مفهوم شهر منطقه در ایران.
1383، روند شکل گیری شهر جدید گلبهار.


شرکت در جشنواره ها، نشست ها و همایش های تخصصی

1395،نشست تخصصی بحران آب و مصائب سرزمین بدون آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

1395، نشست تخصصی شهرسازی و شهر ایمن، گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، مشهد، هتل پردیسان

1395،نشست تخصصی ارزیابی طرح ها جزء لاینفک فرآیند توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد

1394، نشست تخصصی معماری منظر و مسئله مکان، دانشگاه فردوسی مشهد

1394، نشست تخصصی مکان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

1394، دومین همایش چالش های شهر امروز: طرحی برای فردا، مشهد، هتل پردیسان

1393، نخستین گردهمایی مشترک مدیران ارشد، شهرسازان و معماران با محوریت معماری ایرانی مبنای طراحی و آسیب شناسی شهر خلاق

1393،همایش شهر ایرانی اسلامی کالبد و محتوا، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی
1393، کنفرانس چالش های مدرنیزاسیون شهری: فاصله ظاهر تا باطن، مشهد، هتل پردیسان
1393، جشنواره باغ ایرانی، تهران، باغ موزه قصر
1392، نشست تخصصی معماری نماها و سردرهای قدیم شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، باغ نگارستان
1392، همایش بین المللی شهرسازی و جریان های فضایی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1391، سمینار هویت اسلامی- ایرانی شهر تهران: چالش ها و راهبردها، سازمان زیباسازی شهر تهران، دانشگاه تهران
1390، کارگاه تخصصی بین المللی تحولات مفهومی منظر شهری، موزه هنرهای معاصر، تهران، ایران
1382، بررسی و ارزیابی تغییرات محیط و منظر محورهای ییلاقی اطراف مشهد، همایش چالش های شهرسازی ایران ، شیراز، ایران
1381، بیان تصویری گذر هاشم خان (یزد) ، اثر برگزیده در نمایشگاه اصلی اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهر سازی، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، آذر 1381

 

سخنرانی  ها و عضویت در پنل داوری
 1394، عضو کمیته علمی و داوران  اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

1393، داور و مسئول پنل همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی، زیرمجموعه نهمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، 9thSASTech 2014

1393، سخنرانی و رونمایی از کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران
1392، داور و مسئول پنل همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، زیرمجموعه هشتمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، 8thSASTech 2013
1391، سخنرانی در رابطه با سنجش ارزش های کیفی در محیط های شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی


افتخارات

1394، دریافت لوح سپاس سومین دوره جشنواره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی یادبود زنده یاد دکتر مزینی برای تألیف کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور

1394، انتخاب به عنوان استاد نمونه گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی خاوران- مشهد

1392، انتخاب به عنوان دانشجوی نخبه علمی- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


نرم افزارها

Auto CAD – Arc GIS – Arc View – Photoshop – Microsoft Office (Word – Excel – PowerPoint – Publisher)- SPSS

 

شناسنامه حرفه ای تا بهمن 1395

 • عضو جامعه مهندسین شهرساز، از سال ۱۳۸۱
 • دارای پروانه اشتغال پایه 3 شهرسازی- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
سوابق حرفه­ ای:

1393-95، مهندسین مشاور طرح و پژوهش پاد:

 • طرح موضعی توسعه مجموعه و بقعه متبرکه خواجه اباصلت مشهد
 • ارزیابی فضای موجود نمازخانه های در اختیار شهرداری و تهیه دستورالعمل تجهیز آن ها
 • راهبری طرح ساماندهی محور ورودی- خروجی قوچان

1393، مهندسین مشاور پردیس طرح شهر: طرح قابل سازی محیط شهری منطقه 9 شهرداری مشهد از طریق ظرفیت سنجی ایجاد نظام طراحی شهری و پروژه های طراحی محیطی

1392-93، مهندسین مشاور شهر و برنامه

1391، مهندسین مشاور پی­کده:
 • طرح تفصیلی و آماده­سازی اراضی 150 هکتاری جنوب آزادراه خلیج­فارس- بندر عباس
 • طرح آماده ­سازی منطقه نمونه گردشگری زرندیه
 • طرح تفصیلی اسلامشهر
90- 1389، مهندسین مشاور پارهاس و همکاران:
 • بازنگری مجدد طرح جامع شهر جدید پردیس
 • مطالعات امکان­سنجی توسعه شهر جدید پردیس
 • طرح تفصیلی منطقه کمرد، شهر جدید پردیس
 • طرح آماده­سازی منطقه کمرد، شهر جدید پردیس
 • پیاده­ سازی محور ستارخان، تهران
 • چارچوب طراحی شهری مرکز شهر صدرا، فارس
1389، مهندسین مشاور پارس آریان راود:
 • طرح هادی روستاهای لند و پابند، بهشهر، مازندران
1389، مهندسین مشاور ایوان نقش جهان:
 • طرح جامع و تفصیلی بندر سیراف
 • طرح منطقه نمونه گردشگری سلمان، فیروزکوه
 88-1387، مهندسین مشاور فرنهاد:
 • طرح مجموعه شهری مشهد
 • چشم ­انداز مقدماتی توسعه حوزه مرکزی کلانشهر مشهد
 • مطالعات مسکن طرح جامع کلانشهر مشهد
 • مکانیابی اراضی مناسب برای اسکان اقشار کم­درآمد در مجموعه شهری مشهد
1387، مهندسین مشاور طرح اندیشان شهر(طاش):
 • کارشناس پروژه های شهری طرح تفصیلی مرکز شهر مشهد 
1386، سازمان مسکن و شهر سازی خراسان رضوی:
 • کارشناس طرح ناحیه ای تربت حیدریه

1385، کارشناس طرح مطالعاتی منطقه ویژه اقامتی، کارفرما :سازمان عمران شهرداری مشهد


1384، مهندسین مشاور ابنیه و شهرساز:
 • طرح راهبردی شهر تفت
 • طرح راهبردی حفظ و احیای بافت تاریخی شهر نیر

نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ

 نوسازی شهری جامع در هنگ کنگ
نشریه اینترنتی سازمان نوسازی شهر تهران، سال اول- شماره ۲، شهریور ۱۳۸۸
 
 مترجمان: الهام لشکری، مهرشاد خلج
 
نوشتار حاضر به بررسی جنبه هایی از بحث توسعه جامع درونی  پرداخته و توأم با تحقیقات مربوط به توسعه شهری پیش می رود. دو پروژه نوسازی در هنگ کنگ به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده اند. یافته ها، مؤید رویکردی جامع و فراگیر در توسعه شهری است که منجر به کاهش اثرات منفی جابجایی، به ویژه در اسکان مجدد اقشار فقیر می شود. موضوعات اصلی عبارتند از: مرحله بندی پروژه برای افزایش امکان سکونت مجدد افراد سالخورده در همان محل، مشارکت شهروندی با توجه به موضوع پروژه، یکپارچگی اجتماعی به واسطه مداخله دولت و یکپارچگی کالبدی در توسعه مجدد بلوک به بلوک و پیامدهای مثبت آن در همسایگی های موجود. همچنین عوامل ساختاری تعیین کننده جهت توسعه جامع و کارآمد پیشنهاد شده اند: توزیع اشتغال، توسعه مرکب از فضاهای مسکونی و اداری، مداخله دولت در بازیافت زمین، منطقه بندی، اسکان مجدد و برنامه ریزی دموکراتیک.
 
کلید واژه ها: توسعه جامع ، مداخله دولت، جابجایی سالخوردگان، مشارکت شهروندی، ارتقاء اجتماعی محدوده

رسانه سینما، سازنده ذهنیت ما از شهر

نشریه تصویر شهر، ویژه نامه سومین جشنواره فیلم شهر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷، شماره یازدهم


Sustainable Development in Earthen Urbanism

Sustainable Development in Earthen Urbanism and Architecture  in Iran Hot and Arid Zone Case study : Yazd
Elham Lashkari

Although urbanism and architecture has been replaced with new cities and buildings using modern materials, native urbanism and architecture in hot and arid zone of Iran consists of worthy features called " Sustainable concepts ".
It seems that the concept of sustainable development is compatible enough with the purposes and objectives of new urban theories and as a result, the analysis of earthen urbanism and architecture ( native in Iran hot and arid zone ) can be considered as effective and useful strategies to implement objectives of sustainability.
Iran earthen cities has reflected the best kind of sustainability in the past. Considering environmental and ecological conditions such as water, soil and vegetation, development compatible with natural features, placement of buildings and passages, economizing in the use of fossil fuels, using traditional and native materials ( earthen materials ), inventing and using effective and suitable ways for water distribution such as Qanat, Abe anbar and etc has been essential reasons for sustainability of earthen cities
In this article, in addition to investigating the concept of sustainability, some of the characteristics of sustainability in earthen urbanism and architecture and the ways to appreciate this concept have been introduced

Keywords
 Earthen urbanism and architecture, Iran hot and arid zone, Sustainable development, Sustainable city 

توسعه پایدار و سکونتگاه های سنتی

توسعه پایدار و سکونتگاه های سنتی

نمونه موردی: سکونتگاه های سنتی در اقلیم گرم و خشک یزد

اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس، ایران، کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان،
۱۲ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
الهام لشکری-  فرزانه سفلایی
 
 اگر چه اصطلاح توسعه پایدار در اوایل دهه 1970 متولد گردید و توسعه پایدار شهری پدیده نسبتا جدیدی در دنیای امروز می باشد توسعه پایدار شهری را می توان به عنوان توسعه ای تعریف نمود که سلامت اجتماعی و اکولوژیکی شهرها را بهبود بخشد. به نظر می رسد شهرهای ما در گذشته بهترین نمونه های پایداری را در خود متجلی ساخته اند. توجه به شرایط اکولوژیکی و محیطی نظیر آب، خاک، پوشش گیاهی و ... در هر اقلیم، توسعه متناسب و سازگار با طبیعت، جهتگیری ساختمان ها ونحوه شکل گیری معابر با توجه به زاویه تابش خورشید و جهت وزش باد، صرفه جویی در استفاده از منابع فسیلی، بکارگیری مواد و مصالح بوم آورد، ابداع مصالح بوم آورد، ابداع و استفاده از روش های موثر و مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات، بادگیر، آب انبار و ... و همینطور استفاده هنرمندانه از آب و گیاه با هدف تلطیف هوا و ایجاد مناظر مطبوع ( توجه به نظم آب و گیاه )، ایجاد باغ ها، باغچه ها و گودال باغچه ها در حیاط ها و فضاهای عمومی شهر، همه و همه از عوامل موثر در پایداری شهرهای سنتی بوده اند. متاسفانه امروز، شهرسازی به تبعیت کورکورانه از الگوهای کلاسیک توسعه که نسبت به ویژگی های بومی بیگانه هستند، نه تنها شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده است بلکه باعث افزایش مصرف انرژی های فسیلی و به تبعیت از آن ایجاد جزایر گرمایی و شهرهای ناسالم گردیده است. امروز به نظر می رسد که مفهوم توسعه پایدار به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی نوین سازگار باشد و بنابراین تحلیل سکونتگاه های بومی بتواند به عنوان راهکاری موثر و کارآ در جهت تحقق اهداف پایداری مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم پایداری به ذکر مشخصه های پایداری در سکونتگاه های سنتی و نحوه حرکت به سوی این مفهوم پرداخته شده است. توجه به ویژگی ها و محدودیت های اکولوژیکی، پایداری اجتماعی، چارچوب اخلاقی، عدالت اجتماعی و جمع گرایی از مهمترین مشخصه های پایداری در سکونتگاه های سنتی هستند که به آنها اشاره خواهد شد.

واژگان کلیدی :
توسعه پایدار – شهر پایدار – سکونتگاه های سنتی – اقلیم گرم و خشک – اکولوژی شهری

مورفولوژی شهری

مورفولوژی شهری

نشریه سازمان نظام مهندسی استان خراسان (طاق)، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۲

<< 1 ... 16 17 18 19 20