? دسته‌بندی شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی (4)

مأخذ تصویر: https://staging.tribune.com.pk/story/646754/citizens-initiative-rights-network-launched-in-capital

شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی (3)

مأخذ تصویر: https://www.opportunitiesfife.org

دریافت سری سوم   |   Download

 • فهرست موارد:

مجموعه گزارش های دانش شهر

 • 004 جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد بالادستی
 • 006 وضعیت شهروندی در شهر تهران
 • 013 مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندان
 • 016 معلولیت و شهروندی
 • 024 شهروندی و سالمندی
 • 027 کودکان و شهروندی
 • 028 شهروندی فعال و نظارت شهروندی
 • 035 شهروندی در دوران پساملی
 • از گره های سنتی تا پاتوق های شهری امروزی، لزوم شهر شهروندگرا
 • بررسی مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک نمونه موردی شهرهای گله دار، ورزنه و هیدج
 • تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندان
 • مشارکت شهروندان و برنامه های اوقات فراغت
 • شاخصهای شهرامن دراسلام و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت شهری درارتقای امنیت اجتماعی
 • مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان

شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی (2)

مأخذ تصویر: http://www.nypartnerships.org.uk

دریافت سری دوم   |   Download

 • فهرست موارد:
 • ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی
 • آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن
 • بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
 • ترمینولوژی حقوق شهری
 • حق شهروندی و فضای شهری

شهروندی، مشارکت و حقوق شهروندی (1)


مأخذ تصویر: http://neginh.net

دریافت سری اول   |   Download

 • فهرست موارد:
 • برخی بخشنامه ها در زمینه حقوق شهروندی
 • توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی
 • سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری
 • شهرسازی و حقوق شهروندی
 • مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان