? دسته‌بندی ساخت، شکل، فرم، ریخت و مورفولوژی شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

ساخت، شکل، فرم، ریخت و مورفولوژی شهری (1)

مأخذ تصویر: https://www.slideshare.net/Pethandy/urban-morphology-31032981

  • تبیین رابطه متقابل الگوهای رفتاری و مورفولوژی خیابان های شهری بافت تاریخی شهر همدان   
  • دریافت | Download
  • تبیین روش ریخت- گونه بندی و کاربرد آن در طراحی شهری   
  • دریافت | Download
  • تکنیکهای ریخت شناسی شهری در تهیه راهنماهای طراحی شهری   
  • دریافت | Download
  • سنجش اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر   
  • دریافت | Download
  • مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری به منظور تکمیل آن براساس دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا   
  • دریافت | Download