? دسته‌بندی منظر شهری، طراحی و معماری منظر، منظره و چشم اندازهای شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

کتاب People and Space


People and Space: New Forms of Interaction in the City Project
(Urban and Landscape Perspectives)
Giovanni Maciocco, Silvano Tagliagambe

کتاب European Landscape Architecture


European Landscape Architecture: Best practice in detailing
Jens Balsby Nielsen, Torben Dam and Ian Thompson

کتاب Elements of Visual Design in the Landscape


Elements of Visual Design in the Landscape
Simon Bell

... Landscape, Urban Landscape, Landscape Architecture and

منظر شهری، طراحی و معماری منظر، منظره و چشم انداز (3)

مأخذ تصویر: https://theurbanarchive.files.wordpress.com

دریافت   |   Download

 • نشریه دانش شهر- شماره نوزدهم:  مدیریت منظر شهری محلات با رویکرد پایداری
 • بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت درفضاهای عمومی شهری نمونه مورد مطالعه، محله اوین تهران
 • ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری
 • طراحی محیط و منظر
 • عملکرد یا فرهنگ؟ دو رویکرد متفاوت در خلق منظر شبانه
 • مؤلفه های مؤثر بر نقش نما و جداره ها در ارتقاء خوانایی خیابانها در منظر شهری
 • مبحث زیباشناسی در معماری منظر
 • معماری منظر و شیوه های مدیریت دانش در فرآیند طراحی شهری
 • منظر تاریخی شهر
 • منظر شهری و خوانایی شهر
 • مولفه ها و شاخصه های موثر بر تحول و وضعیت مسکن از گذشته تا آینده از منظر اثرگذاری اقتصاد بر معماری بومی
 • میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی زائران
 • نقش مبلمان در منظر شهری
 • نقش پیاده راه های درون محله ای در ارتقا سطح کیفی منظر شهری
 • نقش کیفیّت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویّت مکانی شهروندان مطالعه موردی بزرگراه نواب
 • نگاهی به زیباشناسی خاور دور در معماری منظر
 • (Publıc Art)  بررسی هنر مردمی و نقش آن در منظر شهری
 • کاهش جرم و جنایت با طراحی منظر

منظر شهری، طراحی و معماری منظر، منظره و چشم انداز (2)

مأخذ تصویر: myolympus.org
دانلود   |   Download
 1. ارتقا منظر شهری مشهد زمینه ساز هویت و شخصیت شهر
 2. ارتقاء آسایش بصری شهروندان با تاکید بر الگوهای بومی خط آسمان در منظر شهری با استفاده از روش AHP
 3. ANPبررسی و ارزیابی الویت های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل
 4. ارزیابی مفهوم منظر در طرحهای شهری
 5. ارزیابی تصویر شهر مشهد بر اساس ابعاد معماری، فرهنگی، اجتماعی و حمل و نفل
 6. ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافتهای آسیب دیده
 7. ارزیابی کیفیت های موثر بر زیبایی شناسی منظر شهری در طراحی شهری پایدار با تاکید بر تباین به روش دیدهای متوالی نمونه موردی کوچه جلفا
 8. امتداد منظر روز در شب، برنامه ریزی منظر شبانه در پاریس
 9. بررسی مفهومی باغسازی ایرانی در رویکرد پدیدارشناسی در معماری منظر، تبارشناسی و شاخص شناسی
 10. بررسی اصول طراحی معماری سنتی در تعامل با منظر شهری ساحلی(منظر ساحلی محله بهبهانی ها بوشهر)
 11. بررسی تاثیر کیفیت منظر شهری بر تبیین هویت شهری پایتخت معنوی ایران
 12. بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم دیدهای متوالی
 13. تاثیرکنش متقابل فرهنگ بر سیما ومنظر شهرهای معاصر
 14. رویکردی نوین در معماری منظر و طراحی شهری
 15. زیرساخت‌های حمل ونقل و منظر شهری
 16. شاخص های گسست منظر زمینه تجمیع سنجه های بوم شناسی و رویکرد ادراکی
 17. شناسایی مولفه های تاثیرکذار در منظر ورودی کاربری های تجاری و مذهبی در ایجاد حس دعوت کنندگی
 18. چیستی منظر شهری در آرای صاحب نظران
 19. آسیب شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم گیری شهری
 20. ادراک شهروندان از منظر ساختما نهای بلند شهری

منظر شهری، طراحی و معماری منظر، منظره و چشم انداز (1)


مجموعه مقالاتی از نشریه اینترنتی معماری منظر
دانلود   |   Download
 • با سپاس از مهدیه سادات محمدزاده کارشناسی ارشد طراحی شهری
 • آب در باغ های ایرانی
 • ارتقا منظر شهری پاریس
 • باغ ایرانی در معماری شهر
 • باغ در دوره پست مدرن
 • باغ های باروک
 • بررسی تطبیقی باغ سازی در دوره اسلامی آندلوس
 • بررسی تطبیقی مفاهیم فرهنگی در باغ ایرانی و باغ ژاپنی
 • تجربه پیاده روی در منظر شهری
 • درآمدی بر موضوع منظر انسان جامعه
 • سازمان فضایی شهرهای اروپایی
 • طبیعت از منظر سنت ژاپنی
 • عناصر ساخت منظر
 • فضای سبز عمودی
 • منظر راه های شهری
 • منظر شهری در طرح جامع پاریس
 • منظر و محیط زیست
 • منظرها و گمان ها
 • کتاب شناسی باغ ایرانی
 • کیفیت فضایی با استفاده از پوشش گیاهی