? دسته‌بندی هسته سازمند شهری، دهکده شهری، روستا- شهر، برخوردگاه پیرا شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

هسته های سازمند شهری

هسته های سازمند شهری، دهکده شهری، روستا- شهر، محیط و برخوردگاه پیرا-شهری(2)


دریافت سری دوم


 • Urban Villages and the Making of Communities, Peter Neal
 • SUSTAINABLE ‘URBAN VILLAGE’ CONCEPT MANDATE, MATRIX OR MYTH
 • الگوی دهکده شهری رهیافتی کارامد در جهت تحقق پایداری سکونتگاههای روستایی
 • بررسی الگوی باغشهر و دهکده شهری
 • تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه شهرستان هرسین
 • دهکده شهری الگوی مناسب برای روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ
 • روستا شهر- تجزبه ای در شهر امروز
 • شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه های معاصر شهری
 • کاربست رویکرد دهکده شهری؛ راهکاری مناسب در تحقق سکونتگا ههای روستایی پایدار
 • گونه شناسی بافتهای روستاشهری؛ گام نخست در چشم اندازسازی روستاشهرها
 • بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی

هسته های سازمند شهری

هسته های سازمند شهری، دهکده شهری، روستا- شهر، محیط و برخوردگاه پیرا-شهری (1)

دریافت | Download
 • تحلیل نابرابری  فضایی در محیط های پیرا- شهری: کوششی در استفاده از رهیافت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در تهران
 • چشم اندازسازی بافت شهری روستابنیان- نمونه موردی: چشم اندازسازی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد
 • روستا شهر: نگاهی به ساماندهی روستا شهرهای تهران
 • شهری شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات: مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل منافشه در فضای روستایی شهری