? دسته‌بندی آلودگی های شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

آلودگی های شهری (2)


کتاب آلودگی هوا (راهبردهای ملّی، قوانین و مقررات)
دکتر سعید متصدی زرندی
دریافت   |   Download
مأخذ: وبسایت مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران
http://rpc.tehran.ir

آلودگی های شهری (1)


کتاب
آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران (سیاست ها و چالش ها)

دانلود   |   Download
مأخذ: وبسایت مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران
http://rpc.tehran.irکتاب هفت قانون طراحی شهری پایدار، راهبردهای طراحی برای دنیای پُست-کربُن
نویسنده: پاتریک م. کاندون، گروه بین المللی ره شهر
دریافت از  صفحه مجموعه مباحثی در رابطه با توسعه پایدار


شماره نهم مجموعه گزارش های دانش شهر

بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهران با جایگزینی سوخت CNG

دانلود   |   Download

مأخذ: وبسایت مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران
http://rpc.tehran.ir


شماره صدم مجموعه گزارش های دانش شهر

عوارض سبز ، ابزاری جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداریها

دانلود   |   Download

مأخذ: وبسایت مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران
http://rpc.tehran.ir

  • ادراک فضایی و بصری
  • بررسی آلودگی های بصری شهر با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه موردی بلوار هفت تیر مشهد)
  • پیاده راه و پیاده مداری (1)
  • تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوامطالعه موردی نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران
  • مکان یابی (2)
  • مکان یابی مناطق مسکونی در برنامه ریزی و حمل و نقل شهری با استفاده از جی آی اس و مدلسازی ریاضی انتشار آلودگی هوا