? دسته‌بندی بلندمرتبه سازی و ساختمان های بلندمرتبه - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

بلندمرتبه سازی و ساختمان های بلندمرتبه (3)

 • مجموعه گزارش های دانش شهر: 023 بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران
 • دریافت | Download

بلندمرتبه سازی و ساختمان های بلندمرتبه (2)

مأخذ تصویر:

http://www.ctbuh.org/News/GlobalTallNews/tabid/4810/language/en-US/Default.aspx

 • بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری
 • دریافت | Download
 • تأثیر نانو بتن در فرم ساختمان‌های بلندمرتبه در راستای معماری پایدار
 • دریافت | Download

بلندمرتبه سازی و ساختمان های بلندمرتبه (1)


مجموعه مطالب انگلیسی  

دریافت   |   Download  

 • Tall Buildings and Urban Habitat, Cities in the Third Millennium, 6th World Congress of the Council On Tall Buildings and Urban Habitat
 • Tall Buildings, Hackney Tall Buildings Strategy, Final Report
 • Plymouth Tall Buildings Strategy

مجموعه مطالب فارسی

دریافت   |   Download

 • ادراک شهروندان از منظر ساختما ن های بلند شهری- نمونه موردی هتل چمران شیراز
 • ارزیابی اثرات مثبت و منفی بلندمرتبه سازی با توجه به اهداف توسعه پایدار شهری- نمونه موردی:منطقه 9شهر مشهد
 • بررسی عوامل پایداری در ساختمان های بلند
 • بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری
 • تاثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های  شهری- مطالعه موردی مناطق 1، 2 و 3 تهران
 • جایگاه دانش روانشناسی محیطی در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار
 • ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی تراکم و بلند مرتبه سازی در تهران
 • فرم مناسب ساختمان بلند برای دریافت انرژی تابشی در تهران
 • مشکلات احداث بناهای بلند در مناطق متراکم و فرسوده شهری
 • معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند
 • مکانیابی ساختمانهای بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد
 • نقش بلندمرتبه سازی در هماهنگی عملکردهای شهری با استفاده از شبکه عصبی محتمل- نمونه موردی مجتمع بلند مرتبه فیروزه بانک ملی مشهد