? دسته‌بندی رضایتمندی شهروندان - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

رضایتمندی شهروندان

مأخذ تصویر:

http://www.vic.gov.au/blog/research-reports/road-satisfaction-using-canadian-common-measurements-tool-measure-satisfaction-government-services


  • صفحه مجموعه مقالاتی در باب مسکن (03- مسکن مهر)
  • (12) ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر، مطالعه موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد
  • (21) سنجش میزان رضایت از زندگی در میان ساکنان مسکن مهر فولاد شهر اصفهان
  • (22) سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر- مهرشهر زاهدان