? دسته‌بندی برنامه ریزی توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

آمایش سرزمین (2)


آمایش سرزمین (1)

ماخذ تصویر: مهندسین مشاور ستیران، طرح آمایش سرزمین، 1355
دریافت   |   Download

 • با سپاس از خانم مهندس رحیم پور کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای
 • آمایش سرزمین؛ گذشته، حال و آینده
 • آمایش ناحیه ای کشور براساس شاخص SWOT (مطالعه موردی- منطقه مرزی ایران و ترکمنستان)
 • آمایش سرزمین جهت مدیریت جنگل
 • آمایش سرزمین راهی به سوی تعادل نظام شهری و توسعه یافتگی
 • آمایش سرزمین مفهوم و رویکردها
 • آمایش سرزمین و توسعه پایدار شهری
 • آمایش سرزمین در اتریش با نگاهی به کنفرانس برنامه ریزی فضایی - orok -
 • ارزیابی فرآیند برنامه ریزی آمایش سرزمین در ایران و راهکارهای بهبود آن
 • امایش سرزمین و ایجاد تعادل در نطام شهرهای کشور
 • اهمیت جمعیت شناسی در برنامه ریزی های آمایش سرزمین
 • بررسی موازنه جمعیتی با رویکرد آمایشی در کشور
 • بررسی نظام برنامه ریزی فضایی در فرانسه
 • بررسی کاربرد اصول آمایش سرزمین
 • بررسی ابزارهای مدیریت سرزمین در سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال
 • بررسی سلسله مراتب نظام برنامه ریزی فضایی در کشور سوییس
 • بررسی نظام برنامه ریزی فضایی در فدراسیون روسیه
 • تحلیلی بر موانع فراروی آمایش سرزمین در ایران
 • جایگاه فرمداری زمین در آمایش سرزمین
 • روش های بهینه سازی در آمایش سرزمین
 • سیر تحولات کلان آمایش سرزمین در فرانسه
 • مقایسه روش آمایش فیزیکی و آمایش سرزمین
 • مقدمه ای بر مدیریت آمایش سرزمین در ایران و جهان
 • نگرشی بر راهبرد های مولفه فرهنگی – اجتماعی در آمایش سرزمینی دریای جنوب و سواحل مکران

برنامه ریزی توسعه منطقه ای


مأخذ تصویر: metropoleruhr.de

دریافت   |   Download

 • با سپاس از خانم مهندس رحیم پور کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای
 • از سلسله مراتب شهری تا شبکه ی شهری تحلیل تحقیقات جغرافیایی در مورد ماهیت روابط بین شهری
 • الگوهای تفاوت های منطقه ای از دیدگاه توسعه منطقه ای
 • بررسی تحلیلی سلسله مراتب شهری دراستان کردستان
 • برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران
 • برنامه ریزی منطقه ای در ایران و جهان
 • برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از برنامه ریزی سناریو
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • برنامه ریزی منطقه ای در ایران (1380 - 1360) ضرورت ها گرایش ها و چالش ها
 • تحلیل استراتژی های توسعه ی منطقه ای در آذربایجان شرقی
 • تحلیل فضایی تمرکزگرایی در ایران با تأکید بر جایگاه مجموعه ی شهری تهران
 • تعامل ملی منطقه ای و جهانی راهبردی برای پایداری محور شرق
 • توسعه اجتماعی پایه ای برای توسعه منطقه ای
 • جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در ایران ضرورتها، مشکلات و طرح چند پیشنهاد
 • چالش ها و موانع برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران
 • رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • سلسله مراتب سطح بندی سکونت گاهها
 • سنجش و تدوین راهبردهای مناسب ارتقای ظرفیت نهادی منطقه ای
 • ظرفیت سازی در شهرهای متوسط و توسعه فضایی منطقه ای
 • موانع ساختاری برنامه توسعه ملی
 • نقش برنامه ریزی منطقه ای در توسعه منطقه ای
 • نگاهی اجمالی به تعدادی از تئوری های مکانی در برنامه ریزی منطقه ای
 • نگرشی بر نقش شهرهای کوچک ومیانی در توسعه منطقه ای