? دسته‌بندی احیاء، بهسازی، نوسازی، توانمند سازی، بازآفرینی ، حفاظت و توسعه - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (17)

مأخذ تصویر: https://www.peterbrett.com/markets/urban-regeneration
 • شناخت متغیرهای وابسته به ارزش در بافت های تاریخی- فرهنگی جهت برنامه ریزی برای بازآفریـنی شهری- خیابان ارگ مشهد
 • دریافت | Download
 • فرآیند بازآفرینی میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعاملات اجتماعی شهروندان
 • دریافت | Download
 • مجمع باز آفرینی شهری انگلستان و معرفی بهترین تجربه نوسازی شهری در این کشور
 • دریافت | Download
 • مقایسه رویکرد مشارکت در نوسازی شهری انگلستان و ایران از جنبه قانونی
 • دریافت | Download
 • نقش بازآفرینی مناظر فرهنگی شهر بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان- مجموعه زندیه شیراز
 • دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (16)


سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 52 و 53 و 54

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (15)


سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 49-50-51

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (14)


سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 46-47-48

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (13)

سلسله نشست های تخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
کتابچه نشست های 39 ، 40 و 41
دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (12)


 سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری
کتابچه دفتر دوم:  حفاظت و توسعه توامان در بافت های تاریخی

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (11)

 سلسله نشست های موضوعی شرکت عمران و بهسازی شهری
کتابچه دفتر اول- توانمند سازی

دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (10)


کتاب مجموعه قوانین و مقررات باز آفرینی شهری پایدار

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (9)


کتابچه سند ملی راهبردی احیا ،بهسازی و نوسازی و توانمند سازی
بافت های فرسوده و نا کار آمد شهری (مصوب هیات وزیران شهریور93)

دانلود | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (8)

کتابچه بروشور "به سوی یک دستور کار شهری جدید"

دریافت | Download

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (7)

 • تجدید حیات شهری لیورپول    دریافت
 • ارتقا کیفیت فضاهای شهری در فرایند بهسازی و نوسازی بافت ها فرسوده نمونه موردی محله صابون پزخانه تهران   دریافت
 • بررسی و ارزیابی سیاستهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی شهر یزد   دریافت
 • بررسی میزان تمایل ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر اهواز به مشارکت در طرح های توانمندسازی   دریافت
 • تئوری منظر، رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری   دریافت
 • تجدید حیات و توسعه پایدار در دگرگونی چین   دریافت
 • تشکیل نهاد اجتماعی محله گام نخست در تحقق اهداف توانمندسازی بافتهای غیررسمی   دریافت
 • ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با شیوه توانمندسازی نمونه موردی باقر شهر - محله بابا جعفری   دریافت
 • صرفه های اقتصادی برنامه ریزی مسکن در بافت فرسوده   دریافت
 • ضوابط جدید ساخت در بافت فرسوده   دریافت
 • ضوابط و مقررات نوسازی بافت فرسوده تهدید یا فرصت   دریافت

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (6): بازآفرینی


چارچوب جامع بازآفرینی شهری پایدار

دریافت   |   Download

احیاء، بهسازی، نوسازی ...(5): بازآفرینی | Regeneration

مأخذ تصویر: https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_renewal

دریافت 1 تا 8   |   Download

 • 1. بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی
 • 2. بازآفرینی شهری کنش و بینشی جامع و یکپارچه در ساماندهی محدوده های هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری
 • 3. تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری
 • 4. تدوین سازوکار به کارگیری بازآفرینى شهرى در مواجهه با بافتهاى فرسوده شهرى
 • 5. توسعه درونی، بازآفرینی شهری با تکیه بر شناخت و توسعه ی
 • 6. رویکردها وسیاستهای نوسازی شهری-از بازسازی تا بازآفرینی
 • 7. سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو
 • 8. مجمع بازآفرینی شهری انگلستان و معرفی بهترین تجربه نوسازی شهری در این کشورسال 2009
 • 18-22. دریافت از  صفحه احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (3)

 • 18. باززنده سازی بافت با ارزش معماری سنتی ایران نمونه موردی حمام سرکاری قوچان
 • 19. تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری میدان امام علی- عتیق- اصفهان
 • 20. سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری
 • 21. باززنده سازی بافت با ارزش معماری سنتی ایران نمونه موردی حمام سرکاری قوچان
 • 22. بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی

احیاء، بهسازی، نوسازی، توانمند سازی، بازآفرینی

بافت های فرسوده و ناکارآمد، حفاظت و توسعه بافت تاریخی

احیاء، بهسازی، نوسازی و ... (4): تجربه نوسازی شهری در فرانسه


تجربه نوسازی شهری در فرانسه
-
دانلود   |   Download
-
 • نوسازی شهری در فرانسه و آلمان رویکردها، سیاست‌ها و آموزه‌ها
 • نوسازی شهری در تصویر نگاهی به اقدامات آژانس ملی نوسازی شهری فرانسه
 • مدارس نوسازی شهری و مدیریت محله ای- فرانسه
 • آژانس ملی نوسازی شهری(ANRU) ، فرانسه
 • آژانس ملی مسکن فرانسه (ANAH) برنامه های اجرایی بهبود مسکن

مأخذ:  نشریه اینترنتی نوسازی

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (3)

مأخذ تصویر: bornanews.ir


دریافت   |   Download

 1. احیاء و ساماندهی راسته شاهین فر (بازارچه سراب) در شهر مشهد
 2. ارزیابی شیوه های تأمین مالی در طرح های نوسازی، مورد محله حمزه آباد شهر تهران
 3. ارزیابی علل عدم استفاده از فناوری های نوین ساختمانی در نوسازی بافت های فرسوده شهری
 4. بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسلامی بر پایه اصول نوشهرگرایی
 5. باززنده سازی بافت با ارزش معماری سنتی ایران نمونه موردی حمام سرکاری قوچان
 6. بررسی راهکارهای بهبود و سازماندهی یکپارچه بافت فرسوده ساحلی بندرعباس
 7. بررسی شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهری و ارائه مدل بهینه مداخله
 8. بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری توانمند سازی ساکنین شهر بارسلون یک تجربه جهانی
 9. تحلیل ناپایداری مکانی- فضایی بافتهای فرسوده شهری منطقه ده شهر تهران
 10. تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری میدان امام علی- عتیق- اصفهان
 11. تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب
 12. تحلیلی بر تعیین راهبردهای بهینه جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر ارومیه
 13. توسعه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران ضرورت ها و راهبردها
 14. خوانش هویت در رویکرد فرهنگ گرایانه به تجدید حیات بافتهای فرسوده شهری
 15. دفاع غیرعامل در بافت های فرسوده شهری
 16. راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه با استفاده از روشی QSPM
 17. راهکارهای زمینه ساز نوسازی خودانگیخته در بافت های فرسوده شهر تهران
 18. ساماندهی بافت فرسوده شهری نمونه موردی شهر شیراز
 19. ساماندهی و احیا بافت قدیم جنبشی در افق نزدیک رویکردی به علل عدم تحقق طرح های احیا و بازسازی بافت کهن شهری
 20. ساماندهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید، محله سرخاب تبریز
 21. ساماندهی بافتهای فرسوده نمونه موردی مرکز شهر ایلام
 22. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری نمونه موردی بافت فرسوده شهر قزوین
 23. سنجش و ارزشگذاری عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان
 24. سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری
 25. شاخصه های کیفیت محیطی در شناسایی اولویتهای مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندرلنگه

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (2)

ماخذ تصویر: epolis.com.au

دریافت   |   Download

 1. ارزیابی روند تخریب و نوسازی بافت های شهری
 2. اصول بهسازی و بازسازی فضاهای فرسوده شهری توسط عناصر مبلمان شهری
 3. اولویت بخشی به ایمن سازی بافت فرسوده ی کلان شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاری
 4. باز زنده سازی و ایجاد حیات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری بر پایه تقویت هویت آن ها
 5. بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد
 6. بازشناسی قابلیت های نوسازی در بافت های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی های اجتماع و فضا مطالعه موردی محله 19 از منطقه 17 شهر تهران
 7. بافتهای فرسوده شهری، مکانهای جرم خیزتأثیر بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی بر وقوع جرم
 8. بافتهای فرسوده
 9. بررسی جدا افتادگی فضایی بافتهای فرسوده در ساختار شهر تهران به روش
 10. بررسی رو شهای ارتقاء مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده
 11. بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
 12. بررسی و طبقه بندی انواع بافت های فرسوده شهری کلانشهر تهران و راهکارهای
 13. بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در جهان
 14. بررسی حس مکان و عوامل شکل دهنده آن ( مطالعه موردی پروژه مداخله در بافت فرسوده میدان شهداء مشهد )
 15. بررسی میزان تاثیرپذیری ادراک شهروندان از هویت و حس تعلق به معماری بومی مکانهای فرسوده با استفاده از روش AHP
 16. بررسی میزان عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
 17. برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه
 18. بلند مرتبه سازی ؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری
 19. بهسازی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی نمونه موردی محله دارآباد
 20. بهسازی کالبدی _ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری پایدار مورد بافت مرکزی خرم آباده
 21. تاثیر وزن ساخت و سازهای شهری در بروز ناپایداری مطالعه ناحیه یک شهرداری منطقه دو تهران
 22. تحلیل اجتماعی - فضایی در بافت های فرسوده شهری
 23. تحلیلی بر آسیب پذیری ناشی از زلزله با تاکید بر ارائه ی الگوی بهینه ی مکانیابی کاربری های وژیه بهداشتی، درمانی و آموزشی بافت فرسوده تبریز
 24. تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده ی شهری
 25. تحلیلی بر طرح های احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده

احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت فرسوده و بافت تاریخی (1)