? دسته‌بندی ادراک فضایی و بصری و تصویر ذهنی از شهر - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

ادراک فضایی و بصری (2)

مأخذ تصویر: http://urbanomnibus.net/2011/03/teaching-urban-design-2

ادراک فضایی و بصری (1)

مأخذ تصویر: www.pinterest.com

دریافت   |   Download

مجموعه گزارش های  دانش شهر

 • 245  ارائه چارچوب مدیریت بصری در شهر تهران
 • 316 معرفی مصالح نوین در ارتقاء کیفیت بصری و محیطی در بناهای عمومی و ساختمان‌های شهر

مجموعه مقالات

 1. ادراک محیط، نقش نسبیتهای روانشناختی د رفهم محیط
 2. اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری
 3. بازخوانی مفهوم تضاد در ارتقا نوع بصری فضای عمومی شهری، میدان بهارستان تهران
 4. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگر از طریق ارزش ادراکی وی از گردشگاه
 5. بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با تاکید بر جامعه گردشگران شهر بابلسر
 6. بررسی آلودگی های بصری شهر با تاکید بر مبلمان شهری (نمونه موردی بلوار هفت تیر مشهد)
 7. تاثیر فرم های بصری از نظر زیبایی شناسی بر پایداری محیط شهری
 8. تبیین شاخص های ارتقای بصری شهرها بارویکرد به سلامتِ بصری شهر مقدس مشهد
 9. تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر، میدان ولیعصرتهران
 10. تحلیل تاثیر الگوها و فرم های معماری بر ادراک شهروندان در فضای شهری، خیابان سجاد مشهد
 11. تعامل فرم بصری از منظر زیبایی شناسی
 12. در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران
 13. درآمدی برگونه شناسی کالبدی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان
 14. شفافیت کاربری ها در ارتباط بصری با طراحی محوطه دانشگاهی
 15. شناسایی مولفه های ارتقاء کریدورهای بصری در شریان های شهری
 16. شناسایی مولفه های ارتقاء کریدورهای بصری در شریانهای شهری، خیابان امام رضا مشهد
 17. شیوه ها، فنون و ابزار تحلیل بصری در شهر
 18. نقش هنرهای تجسمی برارتقا کیفیت بصری فضاهای شهری با تاکید برنقاشی دیواری نمونه موردی شهرشیراز
 19. کاربرد شیوه های گرافیکی- بصری در تدوین چشم اندار
 20. کریدور بصری، محور دید، کانال دیداری

تصویر ذهنی


دریافت   |   Download

 1. ارزیابی کیفیت محیط با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان
 2. اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری
 3. بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با تاکید بر جامعه گردشگران نمونه موردی شهر بابلسر
 4. بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی میدان تجریش و میدان بهارستان)
 5. بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری
 6. بررسی معیارها و شاخص های ادراکی ورودی شهری مطلوب وتاثیرگذاری برتصویر ذهنی مسافران(نمونه موردی بلوار فرودگاه شهر مشهد)
 7. تاثیر کیفیت بصری خیابان امام رضا بر ارتقا تصویر ذهنی منظر شبانه شهر مشهد با رویکرد نورپردازی
 8. تطبیق تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت شهری
 9. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیّت محیط شهری در طرح مسکن مهر
 10. محیط بصری شهر؛ سیر تحول از رویکرد تزیینی تا رویکرد پایدار
 11. محیط شهری، سرشار از معنی بازنگری کوین لینچ در برنامه ریزی سیمای محیط
 12. مفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در شهرسازی
 13. نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و میزان بهره گیری از فضاهای شهری