? دسته‌بندی پیاده راه و پیاده مداری - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

پیاده راه و پیاده مداری (6)


مأخذ تصویر: http://svcdn.simpleviewinc.com/v3/cache/www_denver_org/DC337D80DEF4830779CC834EEDFE352C.jpg

پیاده راه و پیاده مداری (5): Pedestrian Projects

پیاده راه و پیاده مداری (4)

مأخذ تصویر: http://www.nyc.gov

دریافت   |   Download

 1. تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راه ها
 2. تلاش در جهت افزایش پیاده مداری و تعاملات اجتماعی در فضای خیابان در راستای اهداف توسعه شهری پایدار
 3. جایگاه هویت در بهسازی و نوسازی فضاهای کهن شهری در چهارچوپ مفهوم پایداری با تاکید بر طراحی مسیر های پیاده روی (نمونه موردی محور تربیت تبریز
 4. جشنواره گردشگری پیاده راه های محدوده ارک تهران
 5. جنبش پیاده گستری رویکردی نودراحیامراکزشهری
 6. خلاصه مقالات همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر
 7. خلق موقعیت های خاطره انگیز در پیاده راه های حمل و نقل محور
 8. راهکارهای توسعه حمل و نقل پایدار با تاکید برپیاده مداری
 9. شناسایی پارامترهای محیطی موثر در افزایش قابلیت پیاده مداری و معرفی الگوهای جدید در طراحی پیاده راه
 10. ضرورت تبیین طرح جامع شبکه پیاده راه‌های شهری در ایران
 11. ضوابط طراحی پیاده روها
 12. طراحی پایدار فضاهای عمومی با تأکید بر پیاده راه سازی به منظور بهبود زیست محیطی شهرها
 13. طراحی پایدار پیاده روهای شهری
 14. عابر پیاده در سامان دهی حمل و نقل شهری
 15. معماری بومی و فضاهای پیاده با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری
 16. مکانیابی پیاده راههای شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی شهر ماکو
 17. مناسب سازی محیط شهری برای عابر پیاده
 18. نقش فضاهای تجاری پیاده مدار در افزایش سطح سرمایه مکانی پایدار
 19. نقش کاربریها در ارتقاء کیفیت پیاده راهها
 20. نقش پیاده رو در بافت قدیم شوشتر
 21. نگاهی به تجربیات موفق شهرداری تهران در ایجاد پیاده راه های تجاری ـ گردشگری
 22. واکاوی نقش پیاده راه در پایداری شهر
 23. پیاده گرایی؛ خیابان بوعلی همدان
 24. پیاده مداری گامی به سوی شبکه ی کارآمد حمل و نقل شهر پایدار
 25. گردشگری شهری و پیاده راه های تهران

پیاده راه و پیاده مداری (3)

مأخذ تصویر: http://www.nyc.gov

دریافت   |   Download

 1. ارائه راهکارهایی برای افزایش استقبال عابرین پیاده از زیرگذر های عابر پیاده
 2. ارائه راهکارهایی برای تأمین عابرین پیاده به منظور دستیابی به توسعه پایدار
 3. ارتقاء قابلیت پیاده مداری در محورهای گردشگری بافت با ارزش تاریخی
 4. ارتقاء پایداری از طریق تعیین شاخص‏های موثر در خلق مکانهای امن پیاده‏مدار با تاکید بر تعاملات اجتماعی
 5. اصول طراحی منظر شهری با تمرکز بر پیاده رو
 6. امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای شهری
 7. ایجاد شهرهای پیاده مدار با کمک افزایش نفوذپذیری بافت نمونه موردی محله چیذر تهران
 8. بازشناسی پیاده راه به عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت در شهر
 9. بازنگری تجربه ایران در ایجاد پیاده راه بررسی نقاط قوت و ضعف پیاده راه های احداث شده در تهران
 10. بررسی ضرورت و اهمیت احداث پیاده روهای شهری به عنوان فضاهای فراموش شده از دیدگاه برنامه ریزی شهری
 11. بررسی نقش پیاده راه در حیات شهر
 12. بررسی ادراک خوانایی و جایگاه عابر پیاده در هویت بخشی به شهر
 13. بررسی تاثیر آسایش اقلیمی بر طراحی فضای شهری پیاده مدار (نمونه موردی خیابان دانشگاه مشهد
 14. بررسی جایگاه پیاده‏راه در توسعه پایدار شهری
 15. بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده
 16. بررسی نقش پیاده راه در هویت بخشی و سرزندگی محورهای تجاری (نمونه ی موردی خیابان نصر تربت جام
 17. پیاده راه از آرمان تا واقعیت
 18. پیاده راه خیابان 17 شهریور و میدان امام حسین (ع) تهران
 19. پیاده راه سازی و تأثیر آن بر توسعه خدمات شهری و بهبود محیط زیست
 20. پیاده راه ها از آرمان تا واقعیت مطالعه موردی شهر جدید بهارستان
 21. پیاده راه های شهری، از ایده تا عمل ؛ ارزیابی پیاده راه بازار شهر تهران
 22. پژوهشی نو در باب بررسی معیارهای لازم جهت ارتقاءکیفیت پیاده روها و تاثیرات آن بر الگوی رفتاری عابران پیاده
 23. پیاده راه عاملی برای توسعه پایدار شهری
 24. پیاده راه محرک توسعه در بافت کهن شهری
 25. پیاده راه واری رهیافتی به سوی شهر پایدار

پیاده راه و پیاده مداری (2)مجموعه گزارش های دانش شهر
طراحی پیاده راه‌ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهای اجتماعی شهر
دریافت
سایر موارد مجموعه دوم:

پیاده راه و پیاده مداری (1)


مأخذ تصویر: visualizenashua.com
دریافت   |   Download
 • با سپاس از سحر رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه بینالود مشهد
 1. افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهری انسانی تر
 2. امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری مورد محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم
 3. امکان سنجی گسترش معابر پیاده در شهر مشهد
 4. امکان سنجی پیاده راه سازی خیابان های مرکز شهر همدان
 5. بازشناخت جنبش پیاد ه مد اری د ر پاید اری فضاهای متراکم شهری
 6. بررسی قابلیت پیاده مداری اصفهان مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان
 7. بررسی میزان پیاد ه مداری در خیابان چهارباغ اصفهان و تأثیر آن برتعامل اجتماعی شهروندان
 8. بررسی نقش محورهای پیاده در هویت بخشی به بافت و ساختار کالبدی شهرمطالعه موردی خیابان کوهسنگی مشهد
 9. بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاد ه را ه ها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی مطالعه موردی؛ محورهای تربیت و ولیعصر تبریز
 10. پیاده راه به مثابه یک فضاى شهرى مطلوب مطالعه موردى بازار امام اهواز
 11. پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای فرهنگی تاریخی مطالعه موردی محورحافظ شیراز
 12. پیاده راه تحکیم رابطه انسان و محیط شهری
 13. پیاده محوری وتوسعه پایدار
 14. پیاده مداری؛ گامی به سوی شبکه کارآمد حمل و نقل شهر پایدار
 15. تحلیل راهبردی استفاده از فضای پیاده محور در طراحی شهری با تأکید بر کاهش آلاینده های شهری
 16. تحلیل ارتباط بین قابلیت پیاده مداری محلات و آلودگی هوامطالعه موردی نواحی پیرامون ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شهر تهران
 17. تعیین شاخص های موثر در خلق مکان های امن پیاد ه مدار جهت ارتقاء تعاملات اجتماعی نمونه موردی خیابان بهار آزادی محله خاک سفید تهران
 18. جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربت تبریز
 19. چارچوبى براى تحقق یک پیاده راه مطلوب بر پایه مطالعه نمونه هاى اجرایى
 20. راهبردهای طراحی و کنترل فضاهای پیاده روشها
 21. زاهبردهای طراحی محلات دوستدار پیاده، مطالعه موردی محله چهنو منطقه 6 مشهد
 22. سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری و مولفه های تاثیرگذار بر آن در محلات مطالعه موردی محله چیذر
 23. سنجش کیفیت پیاده راه های شهری در ایران نمونه موردی پیاده راه صف (سپهسالار) تهران
 24. سنجه های پیاده پذیری، نقش پیاده راه سازی در بهبود حس مکان
 25. سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری
 26. شاخصه های کیفی مطلوبیت پیاده راه ها و خیابان های شهری
 27. طراحی شهری پیاده مدار نمونه موردی شهر کمبریج
 28. طرح جامع عابر پیاده پاریس
 29. مطالعاتی بر اصول شهرسازی با رویکرد پیاده راه ها در ایران و سایر کشورها
 30. نقش و اهمیت پیاده راه در پایداری فضاهای شهری نمونه موردی پیاده راه تربیت تبریز
 1. Child pedestrians’ crossing gap
 2. Child pedestrian casualties and deprivation
 3. Collection, spillback, and dissipation in pedestrian evacuationa network-based method
 4. Design and performance of pedestrian subway lighting systems
 5. High visibility safety apparel and nighttime conspicuity of pedestrians
 6. Prediction of building interference effects on
 7. Simulating operational behaviors of pedestrian navigation
 8. Specification, estimation and validation of a pedestrian
 9. The environmental effect of car-free housing a case in vienna
 10. The role of the built environment in explaining relationships between perceived