? دسته‌بندی بام سبز، باغ بام - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

بام سبز، باغ بام (1)

ماخذ: decorwoo.blogspot.com

مجموعه مقاله ها

 • بام های سبز
 • ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط
 • توسعه سامانه بام سبز بر اساس معیارهای توسعه پایدار در ایران
 • بررسی عوامل محدود کننده توسعه بام‌ های سبز در ایران بر پایه تحلیل سلسله مراتبی
 • طراحی جزئیات مناسب بام سبز برای کاهش مصرف انرژی ساختمان
 • بام های سبز شهری، راهبردی در کاهش جزایر حرارتی کلانشهرها درایران،تحلیل تجربی پروژه بام سبز سالن شهر ایلینویز(شیکاگو)
 • بام سبز، الگویی از معماری بام های سنتی مازندران
 • بام سبز، تجمل یا راه حل
 • بررسی امکان استقرار چشم انداز سبز بر روی بام ساختمان با اولویت ماندگاری گیاه، پایداری سازه و حفظ انرژی در ساختمان
 • بهسازی عملکرد حرارتی ساختمان ها بوسیله بکارگیری بام های سبز گسترده و فشرده
 • سامانه بام سبز بر ساختمان ها و نقش آن در توسعه پایدار در ایران

دریافت مجموعه مقاله ها