? دسته‌بندی ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA- مدل DPSIR - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

مدل DPSIR


مأخذ تصویر: http://www.rscproject.org
مطالبی در رابطه با ارزیابی اثرات زیست محیطی


دریافت

  • ارایه مدل چند معیاره برای ارزیابی اثرات محیط زیست
  • ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
  • بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری
  • بررسی ارزیابی راهبردی محیط زیست جهت استفاده در برنامه های توسعه منطقه ای
  • دستورالعمل  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری در حاشیه منابع آب
  • مقایسه روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی با به کارگیری روش تحلیل تاکسونومی عددی
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)  (Environmental Impact Assessment)