? دسته‌بندی تصمیم گیری چند معیاری (AHP، ANP، TOPSIS، فازی و ...) - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

تصمیم گیری چند معیاری (AHP، ANP، TOPSIS، فازی و ...)

 • مکان یابی (1)
 • استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکان یابی سایت دفن زباله شهر سمنان، فاطمه قنبری و همکاران
 • تلفیق مدل AHP ومنطق IO درمحیط GIS جهت مکان گزینی تجهیزات جدید شهری (مورد مطالعه: مکانیابی آرامستان جدید شهر سنندج)، کوهساری محمد جواد، حبیبی کیومرث.
 • بکارگیری روشهای سلسله مراتبی و فازی در مکانیابی دفن زباله، نیرآبادی، هادی و همکاران
 • مقایسه مدل منطق فازی با سایر مدل های مفهومیِ سازگار با GIS در مکانیابی مناطق مستعد گسترش سیلاب با کاربرد اطلاعات ماهواره ای سنجنده ETM+ ، ابوالقاسم دادرسی سبزوار
 • پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز چالکرود تنکابن)، شادفر صمد، یمانی مجتبی و همکاران
 • طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدلهای فازی، وزن های نشا نگر و ژنتیک، روزبه شاد، حمید عبادی و همکاران
 • مکان یابی (2)
 • (1) مکان یابی ایستگا ههای آتش نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP
 • (15) مکان یابی بهینه استقرار ایستگاههای آتش نشانی شهر زنجان GIS از تحلیل شبکه، منطق فازی و...
 • (17) مکان یابی کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی فازی پارکهای شهری زنجان
 • (18) کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربری های صنعتی
 • (19) ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﻫﺎی روز ﺷﻬﺮی ﺑﻪ روش ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ سلسله مراتبی AHP به منظور مدیریت بهینه حمل ونقل شهری
 • مکان یابی (3)
 • طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک
 • معرفی روشی برای مکان یابی پارک های جنگلی شهری جدید با استفاده ازآنالیز چند معیاره و GIS
 • مکان یابی بهینه مراکز آتش نشانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی WLC در شهر اردبیل
 • مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده از GIS و مدل AHP شهر آمل
 • مکان یابی جهت توسعه آتی شهر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP در شهر گرگان کوی اوزینه
 • مکان یابی و ظرفیت سنجی پارکینگ های شهری مشهد
 • کاربرد سیستم  اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در مکان گزینی کاربری اراضی شهری ( مطالعه موردی مراکز آموزشی شهر بابلسر)
 • کاربرد جی آی اس در مکان گزینی کاربری های شهری
 • کاربرد روش AHP در مکان یابی مراکز آتش نشانی با استفاده از GIS در شهر جهرم