? دسته‌بندی چارچوب فرایند طراحی شهری و طرح جامع سه بعدی - URDP.IR
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

URDP.IR

Downtown Halifax Urban Design Plan

Urban Design Guidelines

Downtown Halifax Urban Design Plan

 • Development Approvals & Economic Development
 • Download
 • General Design & Heritage Design Guidelines
 • Download
 • Public Realm & Sustainability Framework
 • Download
 • Transportation & the Land Use Framework
 • Download
 • Vision, Guiding Principles & the Precinct Approach
 • Download

Urban Design Guidelines


 • Masterplan Design Guidelines Old Convention Center Site Washington DC
 • Download
 • Detailed Urban Design Guidelines Recommended for the Study Area
 • Download
 • Design Guidelines for Crime Prevention through Environmental Design
 • Download

چارچوب فرایند طراحی شهری و طرح جامع سه بعدی

11 پیش فرض های شرح خدمات
31 چارچوب و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
32 چارچوب طراحی شهری
33 طرح جامع سه بعدی طراحی شهری
41 تعریف طراحی شهری- از تولد تا بلوغ طراحی شهری
42 کیفیت طراحی شهری و مولفه های سازنده آن
43 ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- راهبرد توسعه شهر (سی دی اس) چیست؟
43 ساختار و محتوای فرایند طراحی شهری راهبردی- طراحی شهری در عمل- الگویی برای هدایت و کنترل چند سطحی در طراحی شهری
44 راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری- چشم انداز شهر محله- پیشنهاد یک چارچوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز
45 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت سایت و بستر قرارگیری آن
46 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش سوات- مناسب سازی تکنیک برای طراحی شهری
47 راهنمای انجام مرحله سنجش وضعیت به روش مکان سنجی
48 راهنمای گونه شناسی و محتوای اسناد طراحی شهری- چارچوب طراحی شهری، دستور کار توسعه و طرح جامع سه بعدی طراحی شهری

51 اصطلاح نامه طراحی شهری