? گذار از حکومت به حکمروایی شهری - URDP.IR
X
تبلیغات
زولا

URDP.IR

گذار از حکومت به حکمروایی شهری

گذار از حکومت به حکمروایی شهری در فرآیند توسعه شهری پایدار نمونه موردی: کلانشهر تهران
اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، ایران- مشهد، ۱۳۹۲، پوستری
 
الهام لشکری، مهرشاد خلج
 
فرآیندی که از آن به  عنوان توسعه شهری نام برده می  شود، شتابان مسیر خود را می  پیماید و صرف    نظر از دیدگاه  ها و تعاریف مختلف، به مفهوم بهبود شرایط زیست انسان در ابعاد گوناگون محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی می  باشد. براین  اساس، توسعه شهری فرآیندی است که تحت تاثیر تغییر نقش دولت  های شهری به وقوع می  پیوندد. تغییر نقش دولت  های شهری در متون مرتبط با تجدید سازمان سیاسی شهرها، به  عنوان حرکت از حکومت  به حکمروایی  تعریف می  شود. نیم  نگاهی به وضعیت شهر تهران و تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری، مبین ضرورت همگرایی و همسویی آن  ها را در یک چارچوب مبتنی بر دموکراسی منطقه  ای و عدالت فضایی و استقرار الگوی حکمروایی شهری می  باشد. براین اساس،‌ نوشتار حاضر با هدف بهره  گیری از مولفه  های حکمروایی شهری و جایگزینی تفرق و واگرایی با همگرایی در فرآیند توسعه پایدار شهر تهران، با استفاده از روش   تحلیلی- توصیفی به بررسی انگاره  های نوین مدیریت، تحت عنوان حکمروایی خوب شهری پرداخته است. به  نظر می  رسد سازوکارهای حکمروایی شهری بتواند زمینه توسعه پایدار شهری، همه  جانبه و انسان  محور منطقه کلان  شهری و سازمان کالبدی- فضایی کارآمد در این چارچوب را فراهم سازد.
 
واژه‌های کلیدی: مدیریت شهری، حکومت شهری، حکمروایی شهری، حاکمیت شایسته، توسعه شهری پایدار

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبسایت :